KEHO-ORIENTOITUNUT TRAUMAPSYKOTERAPIA

TRAUMATISOITUMISESTA

KEHO-ORIENTOITUNUT TRAUMA-PSYKOTERAPIA

Trauma koskettaa koko ihmistä ja usein myös läheisiä. Traumaoireet voivat olla kehollisia oireita. Kehon kautta työskentelemällä voi toipua tehokkaasti traumaattisen kokemuksen jälkeen. Varhaisessa kiintymyssuhteessa traumatisoitumista voidaan työstää vaikuttavasti sekä kehon että keskustelun kautta terapiassa. Terapiassa on mahdollista muuttaa negatiivista minäkuvaa ja minäkäsitystä positiiviseksi ja realistiseksi.

” Olet kokenut erittäin kuormittavan tapahtuman. Se on ollut ylitsepääsemättömän vaikeaa, mutta olet tässä ja nyt, se on nyt ohi. Nyt on uusi päivä. Oireet voivat jatkua ja siihen on olemassa apua. Erilaista apua on tarjolla ja voimme yhdessä löytää sinulle toimia keinoja päästä eteenpäin. 

 

VIITEKEHYS JA
TYÖSKENTELYMALLIT

  • Kiintymyssuhdeteoria kuvaa ihmisen kehitystä vuorovaikutussuhteissa läpi elämän
  • Porgesin polyvagaaliteoria: taistele, pakene, jähmety. Ihmisen luonnolliset selviytymiskeinot uhkaavissa tilanteissa.
   Katso video aiheesta täällä.
  • Rakenteellinen dissosiaatio: mielen selviytymismiskeino traumaattisissa tilanteissa
  • Kolmivaiheinen kuntoutus: vakauttava, työstävä ja uudelleen suuntautuva vaihe – terapiassa
  • Sensomotorinen työskentely: liike- ja kehomielen kanssa työskentely kokonaisvaltaisesti
  • Mindfullness- ja meditaatiotyöskentelyn hyödyntäminen
  • Lyhytpsykoterapia on tavoitteellista terapiaa lyhyemmällä jaksolla (3-20 krt) selkeiden tavoitteiden työskentelyyn.
   – Hot-Terapian avulla tavoitteiden kirkastaminen ja tavoitteiden mukaisten toimien ja muutosten työstäminen
   – fokusoituminen mäppäyksen avulla KAT- terapiaa lyhytterapian keinoin ja muutosteemojen työstäminen asiakkasta tukemalla
   – fokusoitu työskentely EMDR:n ja sensomotorisen psykoterapian avulla esim. yksittäisten vaikeiden ja oireita aiheuttavien kokemusten työstämiseen.
   -voimavarojen ja resurssien vahvistaminen EMDR- terapian avulla
  • Kelan kuntoutuspsykoterapia ja Kelan vaativa lääkinnällinen psykoterapia

  EMDR-TERAPIA OSANA
  KEHO-ORIENTOITUNUTTA
  TRAUMAPSYKOTERAPIAA

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing on tehokas menetelmä, jossa asiakas tekee työskentelyn hänen oman kehomieliyhteyden kanssa ja terapeutti avustaa asiakasta tarjoamalla omaa osaamistaan asiakkaan prosessin edistämiseksi. EMDR:n on kehittänyt Francine Shapiro 1987.

  Meillä on luonnolliset eheytymisvalmiudet käytettävissämme EMDR -prosessissa. EMDR-terapia ja sen ryhmäsovellukset ovat kulttuurisensitiivisiä ja eivät vaadi asiakkaalta esim. traumakokemuksen sanoittamista.

  Lisää tietoa EMDR -menetelmästä saa mm. Suomen EMDR- yhdistykseltä ja Eurooppalaisen EMDR-yhdistyksen sivuilta. 
EMDR- terapia on traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian ohella Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettaman työryhmän laatiman Käypä hoito -suosituksen mukainen hoitomuoto traumaperäisen stressihäiriön hoitoon.

  Katso täältä esittelyvideo lasten EMDR:stä. Sekä täältä aikuisten hoidosta EMDR:n avulla.

  MITÄ TRAUMALLA TARKOITETAAN

  Traumalla tarkoitetaan vaikeaa, kokemuksellisesti ylitsepääsemätöntä ja kuormittavaa tapahtumaa, josta seuraa tai on seurannut yksilölle haittaa. Kokemus voi olla lapselle tai nuorelle hyvin erilainen kuin aikuiselle. Kehityksellinen vaihe, yksilölliset ominaisuudet ja ympäristön tuki vaikuttavat kokemuksen läpikäymiseen.

  Kehityksellisellä traumalla tai kiintymyssuhdetraumalla tarkoitetaan tilanteita, joissa lapsi ei ole saanut ikätasoista turvallista huolenpitoa. Lapsi on voinut jäädä paitsi vanhempien säätelyapua ja tukea omien tunteiden ymmärtämiseen. Kohtelu on voinut olla kalotinkohtelevaa ja arvaamattoman väkivaltaista.  Kaltoinkohteleva vanhemmuus, ristiriitainen vanhemmuus on kuitenkin onneksi harvinaisempaa.

  Vanhemmat pyrkivät parhaimpaansa vanhempina. Vanhempien vaikeuksien takana on usein heidän omia haasteita ja vaikeita kokemuksia. Koko perheen terapia silloin kun se on mahdollista,  on usein tarpeen. Voimme voimaantu aja eheytyä kuntouttavien ryhmien ja vertaistuen avulla. Voimme kokea yhteenkuuluvuutta siellä missä se on aidosti turvallista ja myötätuntoista.

  Mitä terapiaistunto
  pitää sisällään?

  • 15 min: Alkukuulumiset ja alkuharjoitus. Asiakas valitsee kolmesta vaihtoehdosta, mitä olisi tänään tärkeä työstää. Tarvittaessa teemme vointiin liittyvät haastattelut.
  • 15 min: Varsinainen työskentely asiakkaan valitsemalla tavalla. Sensomotoriset harjoitukset, kuvien tai maalaamisen kautta työskentely, liikeharjoitukset, keskustelu jne. 
  • 15 min: Työskentelyn sulkeminen. Keskustellaan siitä, mitä haluan tästä viedä arkeen, mikä toimi ja mikä ei toiminut. Lopussa teemme vakauttavan harjoituksen.

  Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

  Videohaastattelu traumasta paranemisesta. Kansainvälisesti tunnustettu traumaterapeuttivalmentaja Babette Rothschild esittelee kirjaansa ”8 keys To Safe Trauma Recovery” ja tapoja, joilla voi auttaa traumasta kärsivien ihmisten paranemista. 
  https://youtu.be/QQz5yVkBm5w

  VAUVAN JA TAAPERON
  VANHEMMAT

  Voit tulla terapiaan lapsesi kanssa tai ilman häntä. Mikäli haluat työskennellä myös vauvan, taaperon kanssa teidän kiintymyssuhteen tai vuorovaikutuksen kanssa, olet tervetullut. 

  Käytän työskentelyssä traumaviitekehystä, Hoivaa ja Leiki – materiaalia sekä säätelyharjoituksia ja kiintymyssuhdetta vahvistavaa työotetta. 

  Lapset kokevat perheen asiat lapsen kokemusmaailmasta käsin. Varhainen tuki vauvaperheessä auttaa vauvan kehityksen palautumista luonnollisille raiteille. On asioita, joista voi olla alkuun hyvä tai myös halutessasi koko ajan työstää ilman lapsen läsnäoloa. Sinä tiedät äitinä, isänä mikä on teille hyödyllistä. Vauva voi tulla mukaan, kun koet vanhempana sen sopivan teille. Jos haluat terapiaa alle 3-vuotiaalle lapsellesi sinun kanssasi, tervetuloa. 

  Teen lasten EMDR-hoitoja vanhempien suostumuksella ja yhteistyössä vanhempien kanssa. Huoltajien kirjallinen suostumus tarvitaan hoitoon. Lapsen oman lääkärin suositus ja voinnin seuranta erityistilanteissa on myös tarpeen. 

  NUORET JA NUORET AIKUISET

  Nuoren alle 18- vuotiaan terapiassa on hyvä olla huoltajan suostumus. Nuoren EMDR-hoidossa voi olla myös vanhempi mukana. Nuorten ja nuorten aikuisten terapia on erittäin hyödyllistä. Varhainen tuki ja terapia on aina hyvä sijoitus itseen. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä.
  Voit hakea Kelan tukea psykoterapiaan
  .